0165-820 981 Bereikbaar op werkdagen tussen 07:00 - 17:00

Algemene voorwaarden

1. ARTIKEL 1 ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor onderhouds- en service- abonnementen voor  woninginstallaties (VNI).
De bepalingen van deze overeenkomst hebben voorrang op afwijkende bepalingen in de algemene voorwaarden, genoemd in vorige zin.
De toestellen moeten zich binnen een straal van 25 km van ons vestiging adres bevinden.
Het contract loopt steeds een volledig kalenderjaar.

 

2. ARTIKEL 2 SPECIFIEKE CONTRACTVOORWAARDEN
2.1 CV-ketels, geisers, gaskachels en gasboilers


A. Volgende toestellen komen in aanmerking voor een Warmte Garantplan:
Uitgesloten worden toestellen waarvoor geen onderdelen voorradig zijn of waarvoor onderdelen niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn. Ook enkele uitzonderlijke toestellen vallen niet onder het Warmte Garantplan. De Bruijn Installatiewerken B.V. zal u hiervan direct na ontvangst van de aanmelding op de hoogte stellen.

Het Warmte Garantplan kan worden afgesloten voor toestellen t/m 15 jaar oud.

Het toestel bestaat uit:

 • Het complete toestel zoals door de fabrikant geleverd.
 • De gasleiding incl. de gaskraan tot maximaal twee meter vanaf het toestel.
 • De rookgasafvoer tot de dak doorvoer of het bouwkundige kanaal.
 • De koud/warmwater leiding incl. inlaatcombinatie tot maximaal twee meter vanaf het toestel.
 • De cv aansluitingen van het toestel tot aan de koppelingen of afsluiters tot een maximaal van een meter vanaf het toestel.
 • Het expansievat, de drukmeter, de vulkaan, het overstort ventiel.
 • CV regeling indien aantoonbaar door De Bruijn Installatiewerken B.V. geleverd.

B. Ingangsdatum :
De Bruijn Installatiewerken B.V. zal u de ontvangst van het Warmte Garantplan schriftelijk bevestigen (na betaling van de factuur), inclusief de ingangsdatum. Indien zich voorafgaand aan de contractuele overeenkomst zich een storing voordoet, wordt deze storing in geval van een Warmte Garantplan verholpen volgens het gangbare uurtarief, de voorrijdkosten komen voor rekening van De Bruijn Installatiewerken B.V.

C. Looptijd:
Het Warmte Garantplan loopt steeds een volledig kalenderjaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst minstens twee maanden voor het einde van het verstrijken van deze termijn opzeggen.

D. Beëindiging:
Bij verkoop van de woning (dit moet schriftelijk worden gemeld) vindt er geen restitutie plaats. Het contract is niet overdraagbaar naar een ander toestel, wel naar een nieuwe bewoner. Bij het verstrijken van het Warmte Garantplan, wanneer het toestel 15 jaar oud is, wordt u automatisch omgezet naar een Warmte Garantplan Senior. Tariefsverhoging boven de indexering op basis van Consumentenprijsindex totalen alle Huishoudens’ geeft u het recht de overeenkomst binnen 30 dagen nadat de tariefsverhoging aan u is meegedeeld schriftelijk op te zeggen (tegen de ingangsdatum van de tariefsverhoging).

E. Om een Warmte Garantplan af te sluiten, moet de installatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De Gasleidingen en be- en ontluchtingsopeningen moeten voldoen aan de norm NEN 1078.
 • De installatie dient aangesloten zijn overeenkomstig de voorwaarde NEN 1010.
 • Het toestel mag niet asbesthoudend zijn.
 • Er mag geen achterstallig onderhoud zijn.

F. Storingen die niet onder het Warmte Garantplan vallen, en derhalve volledig in rekening gebracht zullen worden, zijn:

 • Storingen die zijn ontstaan doordat er geen juiste elektrische spanning is op het toestel.
 • Storingen die ontstaan doordat er geen gas of gasvoordruk op het toestel aanwezig is.
 • Storingen aan installatiedelen die zijn veroorzaakt door blikseminslag of andere oorzaken van buitenaf.
 • Storingen door bevriezing van installatiedelen.
 • Storingen door ondeskundige bediening.
 • Storingen door verstopping, kalkafzetting en diffusie.
 • Het verhelpen van lekkages aan, of het vervangen van de warmtewisselaar van het toestel.
 • Storingen door capaciteitsproblemen van een installatie die niet is geïnstalleerd door De Bruijn Installatiewerken.
 • Storingen door rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn verwerkt.
 • Storingen aan toestellen waarvan de betreffende onderdelen niet meer leverbaar zijn.
 • Storingen die zijn ontstaan door het niet tijdig bijvullen en ontluchten van de installatie.
 • Storingen die dusdanig van aard zijn dat het toestel als niet te repareren beschouwd moet worden.
 • Storingen veroorzaakt door lege batterijen van de cv regeling.
 • Storingen aan het warmtepomp gedeelte behorende bij de cv-ketel.
 • Het vervangen van een buitenvoeler van een weersafhankelijke regeling.

G. Betalingen:
Voor dit Warmte Garantplan gelden de tarieven zoals die door De Bruijn Installatiewerken B.V. voor of uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst zijn verstrekt.

 • Betalingen geschieden jaarlijks vooruit.
 • Verbruikte materialen tijdens service of onderhoud worden in rekening gebracht.
 • Noodzakelijk service bezoek van de fabrikant buiten de garantie periode wordt doorbelast.

2.2 CV-ketels, geisers, gaskachel en gasboilers ouder dan 15 jaar
A. Volgende toestellen komen in aanmerking voor een Warmte Garantplan senior:

Uitgesloten worden toestellen waarvoor geen onderdelen voorradig zijn of waarvoor onderdelen niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn. Ook enkele uitzonderlijke toestellen vallen niet onder het Warmte Garantplan senior. De Bruijn Installatiewerken B.V. zal u hiervan direct na ontvangst van de aanmelding op de hoogte stellen. De toestellen moeten zich binnen een straal van 25 km van ons vestigingsadres bevinden.

Het Warmte Garantplan senior kan worden afgesloten voor toestellen vanaf 16 jaar oud die al bij ons in onderhoud waren.

Het toestel bestaat uit:

 • Het complete toestel zoals door de fabrikant geleverd.
 • De gasleiding incl. de gaskraan tot maximaal twee meter vanaf het toestel.
 • De rookgasafvoer tot de dak doorvoer of het bouwkundige kanaal.
 • De koud/warmwater leiding incl. inlaatcombinatie tot maximaal twee meter vanaf het toestel.
 • De cv aansluitingen van het toestel tot aan de koppelingen of afsluiters tot een maximaal van een meter vanaf het toestel.
 • Het expansievat, de drukmeter, de vulkraan, het overstort ventiel.
 • CV regeling indien aantoonbaar door De Bruijn Installatiewerken geleverd.

B. Ingangsdatum :
De Bruijn Installatiewerken B.V. zal u de ontvangst van het Warmte Garantplan senior schriftelijk bevestigen (na betaling van de factuur), inclusief de ingangsdatum. Indien zich voorafgaand aan de contractuele overeenkomst zich storing voordoet, wordt deze storing in geval van een Warmte Garantplan verholpen volgens het gangbare uurtarief, de voorrijdkosten komen voor rekening van De Bruijn Installatiewerken B.V.

C. Looptijd:
Het Warmte Garantplan senior loopt steeds een volledig kalenderjaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst minstens twee maanden voor het einde van het verstrijken van deze termijn, opzeggen. Zonder schriftelijke opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend telkens voor de duur van een jaar verlengd.

D. Beëindiging:
Bij verkoop van de woning (dit moet schriftelijk worden gemeld) vind er geen restitutie plaats. Het contract is niet overdraagbaar naar een ander toestel, wel naar een nieuwe bewoner. Indien het toestel in dermate slechte staat verkeerd, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden. Tariefsverhoging boven de indexering op basis van Consumentenprijsindex totalen alle Huishoudens’ geeft u het recht de overeenkomst binnen 30 dagen nadat de tariefsverhoging aan u is meegedeeld schriftelijk op te zeggen (tegen de ingangsdatum van de tariefsverhoging).

E. Om een Warmte Garantplan senior af te sluiten, moet de installatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De Gasleidingen en be- en ontluchtingsopeningen moeten voldoen aan de norm NEN 1078.
 • De installatie dient aangesloten zijn overeenkomstig de voorwaarde NEN 1010.
 • Het toestel mag niet asbesthoudend zijn.
 • Er mag geen achterstallig onderhoud zijn

F. Storingen die niet onder het Warmte Garantplan senior vallen, en derhalve volledig in rekening gebracht zullen worden, zijn:

 • Alle gemelde storingen worden volledig in rekening gebracht. Er zullen geen voorrijdkosten en kilometer vergoeding in rekening gebracht worden en er zullen geen toeslagen voor avonduren of zondagen in rekening gebracht worden.

G. Betalingen:
Voor dit Warmte Garantplan gelden de tarieven zoals die door De Bruijn Installatiewerken B.V. voor of uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst zijn verstrekt.

 • Betalingen geschieden jaarlijks vooruit in januari.
 • verbruikte materialen tijdens service of onderhoud worden in rekening gebracht.
 • Noodzakelijk service bezoek van de fabrikant buiten de garantie periode wordt doorbelast.

2.2.1 Onderhoudscontract:
Het onderhoudscontract kan afgesloten worden voor alle gangbare merken gasgestookte toestellen, het onderhoudscontract houdt in:
Wij komen wij uw installatie controleren, reinigen en afstellen:

 • Reinigen ketelblok
 • Reinigen hoofdbrander
 • Reinigen waakvlam
 • Testen thermokoppel
 • Temperatuur controleren legionella
 • Testen ionisatie
 • Verrichten drukmetingen (rookgas analyse)
 • Controleren drukmeter
 • Eventueel bijvullen installatie
 • Eventueel installatie ontluchten
 • Testen thermostaat

2.3 Ventilatie en wtw-unit
Hierbij komen wij uw installatie controleren, reinigen en afstellen.
Dit alleen in combinatie met onderhoud aan uw cv-ketel of warmtepomp.

2.4 Warmtepomp

A. Het onderhoud heeft enkel betrekking op de omschreven apparatuur welke beschreven staat in het onderhoudsabonnement.
B. Het onderhoud wordt op normale werktijden uitgevoerd, niet in het weekend of op feestdagen. Mocht u dit echter wel wensen heeft dit een prijsmutatie tot gevolg.
C. Aansprakelijkheid door indirecte schade, van welke aard dan ook, wordt door De Bruijn Installatiewerken uitdrukkelijk uitgesloten.
D. In het onderhoudscontract vallen geen storingen welke veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik, en zullen dus ook apart gefactureerd worden aan de opdrachtgever.
E. Storingen welke afkomstig zijn van de elektrische voeding voor de warmtepomp vallen niet onder dit abonnement.
F. Storingen die zijn ontstaan door het niet tijdig bijvullen en ontluchten van de installatie vallen niet onder dit abonnement.
G. Reparaties of werkzaamheden door derden aan de bij ons in onderhoud zijnde apparaten is niet toegestaan. Alle verplichtingen welke De Bruijn Installatiewerken heeft aan de opdrachtgever komen dan ook onmiddellijk te vervallen.
H. De prijzen van dit abonnement worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijs totalen alle huishoudens zoals gepubliceerd door CBS. Tariefsverhoging boven de indexering geeft u het recht de overeenkomst binnen 30 dagen na de tariefsverhoging schriftelijk op te zeggen.
I. Alle materialen en onderdelen welke defect zijn en vervangen moeten worden zullen in overleg met de opdrachtgever vervangen worden en volledig in rekening gebracht worden, inclusief arbeid waarvan het eerste arbeidsuur is inbegrepen in het abonnement (optie 2). Meerdere uren worden doorberekend tegen het dan geldende uurtarief van de betreffende monteur.
J. De opdrachtgever wordt geacht zijn of haar medewerking te verlenen aan de monteur.
K. De toestellen moeten zich binnen een straal van 25 km van ons vestigingsadres bevinden anders worden de km’s in rekening gebracht.
L. Noodzakelijk service bezoek van de fabrikant buiten de garantie periode wordt doorbelast.
M. Mocht er bij u geen logboek of instructiekaart aanwezig zijn, zijn wij verplicht deze te leveren. Hiervoor brengen wij €35,- in rekening.

 

 

2.4.1 Onderhoudsabonnement warmtepomp
Hierbij komen wij 1x per jaar uw warmtepomp nakijken en controleren op werking.
(Optie 1 = exclusief storingsdienst, optie 2 = inclusief storingsdienst [eerste uur arbeidsloon inbegrepen])

 • Controleren lekkages warmtepomp
 • Controleren AT Brine waterwarmtepomp
 • Controle vriespunt glycol bronzijdig
 • Controleren bedrijfsdruk bronzijdig, indien nodig zullen wij deze bijvullen met het juiste medium
 • Controleren bedrijfsdruk woningzijdig, indien nodig zullen wij deze bijvullen met het juiste medium
 • Optische controle broninstallatie tot uit trede woning
 • Elektrische verbindingen controleren

2.5 Airconditioning

A. Het onderhoud heeft enkel betrekking op de omschreven apparatuur welke beschreven staat in het onderhoudsabonnement.
B. Het onderhoud wordt op normale werktijden uitgevoerd, niet in het weekend of op feestdagen. Mocht u dit echter wel wensen heeft dit een prijsmutatie tot gevolg.
C. Aansprakelijkheid door indirecte schade, van welke aard dan ook, wordt door De Bruijn Installatiewerken uitdrukkelijk uitgesloten.
D. In het onderhoudscontract vallen geen storingen welke veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik, en zullen dus ook apart gefactureerd worden aan de opdrachtgever.
E. Storingen welke afkomstig zijn van de elektrische voeding voor de airconditioning vallen niet onder dit abonnement.
F. Storingen die zijn ontstaan door het niet tijdig bijvullen en ontluchten van de installatie vallen niet onder dit abonnement.
G. Reparaties of werkzaamheden door derden aan de bij ons in onderhoud zijnde apparaten is niet toegestaan. Alle verplichtingen welke De Bruijn Installatiewerken heeft aan de opdrachtgever komen dan ook onmiddellijk te vervallen.
H. De prijzen van dit abonnement worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijs totalen alle huishoudens zoals gepubliceerd door CBS. Tariefsverhoging boven de indexering geeft u het recht de overeenkomst binnen 30 dagen na de tariefsverhoging schriftelijk op te zeggen.
I. Alle materialen en onderdelen welke defect zijn en vervangen moeten worden zullen in overleg met de opdrachtgever vervangen worden en volledig in rekening gebracht worden, inclusief arbeid waarvan het eerste arbeidsuur is inbegrepen in het abonnement (optie 2). Meerdere uren worden doorberekend tegen het dan geldende uurtarief van de betreffende monteur.
J. De opdrachtgever wordt geacht zijn of haar medewerking te verlenen aan de monteur.
K. De toestellen moeten zich binnen een straal van 25 km van ons vestigingsadres bevinden anders worden de km’s in rekening gebracht.
L. Noodzakelijk service bezoek van de fabrikant buiten de garantie periode wordt doorbelast.
M. Mocht er bij u geen logboek of instructiekaart aanwezig zijn, zijn wij verplicht deze te leveren. Hiervoor brengen wij €35,- in rekening.

 

2.5.1 Onderhoudsabonnement airconditioning
Hierbij komen wij uw installatie nakijken en controleren op werking
(Optie 1 = exclusief storingsdienst, optie 2 = inclusief storingsdienst [eerste uur arbeidsloon inbegrepen])

 •  Reinigen van filters
 •  Reinigen van het buitendeel
 •  Inspuiten met desinfectie
 •  Afvoer binnendeel schoonmaken
 •  Condenswaterpomp (indien aanwezig) controleren op werking
 •  Hoge en lage druk controleren
 •  Elektrische verbindingen controleren
 •  Corrosiebehandeling buitendeel
 •  Logboek registratie

 
2.6 Zonneboiler
Hierbij komen wij uw installatie controleren, reinigen en afstellen.
Dit in combinatie met onderhoud aan uw cv-ketel of warmtepomp.

2.7 Waterontharders
Hierbij komen wij uw installatie controleren, reinigen en afstellen.
Dit alleen in combinatie met onderhoud aan uw cv-ketel of warmtepomp.