0165-820 981 Bereikbaar op werkdagen tussen 07:00 - 17:00

Algemene voorwaarden

1. ARTIKEL 1 ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Onderhouds- en Service-abonnementen voor woninginstallaties (VNI). De bepalingen van deze overeenkomst hebben voorrang boven afwijkende bepalingen in de bovengenoemde algemene voorwaarden.

1.1 Specifieke contractvoorwaarden voor alle contracten van De Bruijn Installatiewerken B.V.

A. Ingangsdatum:

De Bruijn Installatiewerken B.V. zal u de ontvangst van het Warmte Garant Plan/Onderhoudsabonnement (inclusief de ingangsdatum) schriftelijk bevestigen (na betaling van de factuur). Indien voorafgaand aan de contractuele overeenkomst zich een storing voordoet, wordt deze storing in geval van een Warmte Garant Plan/Onderhoudsabonnement verholpen volgens het gangbare uurtarief; de voorrijkosten komen voor rekening van De Bruijn Installatiewerken B.V.

B. Looptijd:

Het Warmte Garant Plan/Onderhoudsabonnement loopt steeds een volledig kalenderjaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst minstens twee maanden voor het einde van het verstrijken van deze termijn opzeggen. Zonder schriftelijke opzegging wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend voor de duur van een jaar verlengd. Gedurende de looptijd van het Warmte Garant Plan/Onderhoudsabonnement wordt de opdrachtgever geacht zijn of haar medewerking te verlenen aan de monteur.

C. Beëindiging:

Bij verkoop van de woning (dit moet schriftelijk worden gemeld) vindt er geen restitutie plaats. Het contract is gebonden aan het adres. Hierdoor is het contract niet overdraagbaar naar een ander toestel, wel naar een nieuwe bewoner. Tariefsverhoging boven de indexering op basis van ‘Consumentenprijsindex totalen alle Huishoudens’ geeft u het recht om de overeenkomst binnen 30 dagen nadat de tariefsverhoging aan u is meegedeeld schriftelijk op te zeggen (tegen de ingangsdatum van de tariefsverhoging).

D. Betalingen:
1. Voor ons onderhoudscontract gelden de tarieven zoals die door De Bruijn Installatiewerken B.V. voor of uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst zijn verstrekt.
2. Betalingen geschieden jaarlijks vooruit.
3. Verbruikte materialen tijdens service of onderhoud worden in rekening gebracht.
4. Servicebezoek van de fabrikant buiten de garantieperiode wordt doorbelast.

E. Algemeen:

1. Het onderhoud heeft enkel betrekking op de omschreven apparatuur welke beschreven staat in het Onderhoudsabonnement.
2. Het onderhoud wordt op normale werktijden uitgevoerd, niet in het weekend of op feestdagen. Mocht u dit echter wel wensen heeft dit een prijsmutatie tot gevolg.
3. Aansprakelijkheid door indirecte schade, van welke aard dan ook, wordt door De Bruijn Installatiewerken B.V. uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Reparaties of werkzaamheden door derden aan de bij ons in onderhoud zijnde apparaten is niet toegestaan. Alle verplichtingen welke De Bruijn Installatiewerken B.V. heeft aan de opdrachtgever komen dan ook onmiddellijk te vervallen.
5. Alle materialen en onderdelen welke defect zijn en vervangen moeten worden, zullen in overleg met de opdrachtgever vervangen worden en volledig in rekening gebracht worden.
6. Reparaties of werkzaamheden door derden aan de bij ons in onderhoud zijnde apparaten is niet toegestaan. Alle verplichtingen welke De Bruijn Installatiewerken B.V. heeft aan de opdrachtgever komen dan ook onmiddellijk te vervallen.
7. Alle materialen en onderdelen welke defect zijn en vervangen moeten worden, zullen in overleg met de opdrachtgever vervangen worden en volledig in rekening gebracht worden.
8. De opdrachtgever wordt geacht zijn of haar medewerking te verlenen aan de monteur.
9. De toestellen moeten zich binnen een straal van 25 km van ons vestigingsadres bevinden, anders worden de kilometers in rekening gebracht.
10. Servicebezoek van de fabrikant buiten de garantieperiode wordt doorbelast.

2. ARTIKEL 2 CONTRACTVOORWAARDEN VOOR HET BETREFFENDE TOESTEL
2.1 Onderhoudscontract CV-ketels, heaters, geisers, gaskachels en gasboilers:

Het onderhoudscontract kan afgesloten worden voor alle gangbare merken gasgestookte toestellen en het onderhoudscontract houdt in:

Wij komen bij een melding van een storing aan uw toestel om de storing indien mogelijk meteen te verhelpen en 1x per jaar om uw installatie te controleren, te reinigen en af te stellen:

 • Reinigen ketelblok
 • Reinigen hoofdbrander
 • Reinigen waakvlam
 • Testen thermokoppel
 • Temperatuur controleren legionella
 • Testen ionisatie
 • Verrichten drukmetingen (rookgasanalyse)
 • Controleren drukmeter
 • Eventueel bijvullen installatie
 • Eventueel installatie ontluchten
 • Testen hoofdthermostaat

2.1.1 Warmte Garant Plan 
(Cv-ketels jonger dan 15 jaar, heaters, geisers, gaskachels en gasboilers) 

A. Volgende toestellen komen in aanmerking voor een Warmte Garantplan:

Uitgesloten worden toestellen waarvoor geen onderdelen voorradig zijn of waarvoor onderdelen niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn. Ook enkele uitzonderlijke toestellen vallen niet onder het Warmte Garant Plan. De Bruijn Installatiewerken B.V. zal u hiervan direct na ontvangst van de aanmelding op de hoogte stellen.

Het toestel bestaat uit:

 • Het complete toestel zoals door de fabrikant geleverd.
 • De gasleiding incl. de gaskraan tot maximaal één meter vanaf het toestel.
 • De koud/warm-waterleiding incl. inlaatcombinatie tot maximaal één meter vanaf het toestel.
 • De cv-aansluitingen van het toestel tot aan de koppelingen of afsluiters tot een maximum van één meter vanaf het toestel.
 • Het expansievat, de drukmeter, de vulkraan, het overstort ventiel.
 • Hoofdbediening (excl. naregeling vloerverwarming) indien aantoonbaar door De Bruijn Installatiewerken B.V. geleverd.

B. Om een Warmte Garant Plan af te sluiten, moet de installatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. De gasleidingen en be- en ontluchtingsopeningen moeten voldoen aan de norm NEN 1078 en NPR 3378.
2. De installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de voorwaarde NEN 1010.
3. Het toestel mag niet asbesthoudend zijn.
4. Er mag geen achterstallig onderhoud zijn.

C. Storingen en/of werkzaamheden die niet onder het Warmte Garant Plan vallen (en derhalve volledig in rekening gebracht zullen worden) zijn:

1. Storingen die zijn ontstaan doordat er geen juiste elektrische spanning is op het toestel.
2. Storingen die ontstaan doordat er geen gas of gasvoordruk op het toestel aanwezig is.
3. Storingen aan installatiedelen die zijn veroorzaakt door blikseminslag of andere oorzaken van buitenaf.
4. Storingen door bevriezing van installatiedelen. 
5. Storingen veroorzaakt door ondeskundig gebruik.
6. Storingen door verstopping, kalkafzetting en diffusie.
7. Het verhelpen van lekkages aan of het vervangen van de warmtewisselaar van het toestel.
8. Storingen door capaciteitsproblemen van een installatie die niet geïnstalleerd is door De Bruijn Installatiewerken B.V.
9. Storingen door rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn verwerkt.
10. Storingen aan toestellen waarvan de betreffende onderdelen niet meer leverbaar zijn.
11. Storingen die zijn ontstaan door het niet tijdig bijvullen en ontluchten van de installatie.
12. Storingen die dusdanig van aard zijn dat het toestel als niet te repareren beschouwd moet worden.
13. Storingen veroorzaakt door lege batterijen van de hoofdbediening.
14. Storingen aan het warmtepompgedeelte behorende bij de cv-ketel.
15. Het vervangen van een buitenvoeler van een weersafhankelijke regeling.
16. Storingen veroorzaakt door een onvolledige communicatie (bijv. internet).
17. Aanpassen van de installatie n.a.v. gewijzigde/geldende normen (bijv. rookgasafvoer/luchttoevoer).

2.1.2 Warmte Garant Plan Senior

(Cv-ketels ouder dan 15 jaar) 

A. Volgende toestellen komen in aanmerking voor een Warmte Garant Plan Senior:

Uitgesloten worden toestellen waarvoor geen onderdelen voorradig zijn of waarvoor onderdelen niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn. Ook enkele uitzonderlijke toestellen vallen niet onder het Warmte Garant Plan Senior. De Bruijn Installatiewerken B.V. zal u hiervan direct na ontvangst van de aanmelding op de hoogte stellen.

Het toestel bestaat uit:

 • Het complete toestel zoals door de fabrikant geleverd.
 • De gasleiding incl. de gaskraan tot maximaal één meter vanaf het toestel.
 • De koud/warm-waterleiding incl. inlaatcombinatie tot maximaal één meter vanaf het toestel.
 • De cv-aansluitingen van het toestel tot aan de koppelingen of afsluiters tot een maximum van één meter vanaf het toestel.
 • Het expansievat, de drukmeter, de vulkraan, het overstort ventiel.
 • Hoofdbediening (excl. naregeling vloerverwarming) indien aantoonbaar door De Bruijn Installatiewerken B.V. geleverd.

B. Om een Warmte Garant Plan Senior af te sluiten, moet de installatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. De gasleidingen en be- en ontluchtingsopeningen moeten voldoen aan de norm NEN 1078 en NPR 3378.
2. De installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de voorwaarde NEN 1010.
3. Het toestel mag niet asbesthoudend zijn.
4. Er mag geen achterstallig onderhoud zijn.

C. Storingen die niet onder het Warmte Garant Plan Senior vallen (en derhalve volledig in rekening gebracht zullen worden) zijn:

Alle gemelde storingen worden volledig in rekening gebracht. Er zullen geen voorrijkosten en kilometervergoeding in rekening gebracht worden en er zullen geen toeslagen voor avonduren of zondagen in rekening gebracht worden.

2.2 Onderhoudsabonnement warmtepomp 

A. Volgende warmtepompen komen in aanmerking voor het Onderhoudsabonnement:

Uitgesloten worden toestellen waarvoor geen onderdelen voorradig zijn of waarvoor onderdelen niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn. Ook enkele uitzonderlijke toestellen vallen niet onder het Onderhoudsabonnement. De Bruijn Installatiewerken B.V. zal u hiervan direct na ontvangst van de aanmelding op de hoogte stellen. Het Onderhoudsabonnement kan worden afgesloten voor bronwarmtepompen, luchtwarmtepompen en hybride warmtepompen.

De warmtepomp bestaat uit:

 • Het complete toestel zoals door de fabrikant geleverd.
 • Enkel hybride warmtepomp: de gasleiding incl. de gaskraan tot maximaal twee meter vanaf het toestel.
 • De koud/warm-waterleiding incl. inlaatcombinatie tot maximaal één meter vanaf het toestel.
 • De cv-aansluitingen van het toestel tot aan de koppelingen of afsluiters tot een maximum van een meter vanaf het toestel.
 • Het expansievat, de drukmeter, de vulkraan, het overstort ventiel.
 • Hoofdbediening (excl. naregeling vloerverwarming) indien aantoonbaar door De Bruijn Installatiewerken B.V. geleverd.

B. Wij komen 1x per jaar uw warmtepomp nakijken en controleren op werking:

 • Controleren lekkages warmtepomp
 • Controleren ?T water warmtepomp
 • Controle vriespunt glycol bronzijdig
 • Controleren bedrijfsdruk bronzijdig, indien nodig zullen wij deze bijvullen met het juiste medium (excl. materialen)
 • Controleren bedrijfsdruk woningzijdig, indien nodig zullen wij deze bijvullen met het juiste medium
 • Optische controle broninstallatie tot uittrede woning
 • Elektrische verbindingen controleren

!   Mocht er bij u geen logboek of instructiekaart aanwezig zijn, zijn wij verplicht deze te leveren. Hiervoor brengen wij €35,- in rekening.

C. Storingsdienst

Onderhoudsabonnement optie 1 is exclusief storingsdienst: hierbij krijgt u ook geen storingsnummer.
Onderhoudsabonnement optie 2 is inclusief eerste uur arbeidsloon van een storing en u ontvangt het storingsnummer.

Storingen die niet onder Onderhoudsabonnement optie 2 vallen (en derhalve volledig in rekening gebracht zullen worden) zijn:

1. Storingen die zijn ontstaan doordat er geen juiste elektrische spanning is op het warmtepomp.
2. Storingen aan installatiedelen die zijn veroorzaakt door blikseminslag of andere oorzaken van buitenaf.
3. Storingen door bevriezing van installatiedelen.
4. Storingen veroorzaakt door ondeskundig gebruik.
5. Storingen door verstopping, kalkafzetting en diffusie.
6. Het verhelpen van lekkages aan of het vervangen van de warmtewisselaar van de warmtepomp.
7. Storingen door capaciteitsproblemen van een installatie die niet is geïnstalleerd door De Bruijn Installatiewerken B.V.
8. Storingen aan de warmtepomp waarvan de betreffende onderdelen niet meer leverbaar zijn.
9. Storingen die zijn ontstaan door het niet tijdig bijvullen en ontluchten van de installatie.
10. Storingen die dusdanig van aard zijn dat de warmtepomp als niet te repareren beschouwd moet worden.
11. Storingen veroorzaakt door lege batterijen van de hoofdbediening.
12. Het vervangen van een buitenvoeler van een weersafhankelijke regeling.
13. Storingen veroorzaakt door een onvolledige communicatie (bijv. internet).

Daarnaast ook van toepassing bij een hybride warmtepomp:

14. Storingen die ontstaan doordat er geen gas of gasvoordruk op de hybride warmtepomp aanwezig is.
15. Storingen door rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn verwerkt.
16. Aanpassen van de installatie n.a.v. gewijzigde/geldende normen (bijv. rookgasafvoer/luchttoevoer).

2.3 Onderhoudsabonnement airconditioning

A. Volgende airco’s komen in aanmerking voor het Onderhoudsabonnement:

Uitgesloten worden toestellen waarvoor geen onderdelen voorradig zijn of waarvoor onderdelen niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn. Ook enkele uitzonderlijke toestellen vallen niet onder het Onderhoudsabonnement. De Bruijn Installatiewerken B.V. zal u hiervan direct na ontvangst van de aanmelding op de hoogte stellen.

De airco bestaat uit:

 • Het complete toestel zoals door de fabrikant geleverd (binnen- en buitendeel).
 • Hoofdbediening (excl. naregeling vloerverwarming) indien aantoonbaar door De Bruijn Installatiewerken B.V. geleverd.

B. Wij komen 1x per jaar uw airco nakijken en controleren op werking:

 • Reinigen van filters
 • Reinigen van het buitendeel
 • Inspuiten met desinfectie
 • Afvoer binnendeel schoonmaken
 • Condenswaterpomp (indien aanwezig) controleren op werking
 • Hoge en lage druk controleren
 • Elektrische verbindingen controleren
 • Corrosiebehandeling buitendeel
 • Controleren en indien nodig herstellen van leidingisolatie
 • Logboek registratie

!  Mocht er bij u geen logboek of instructiekaart aanwezig zijn, zijn wij verplicht deze te leveren. Hiervoor brengen wij €35,- in rekening.

C. Storingsdienst

Onderhoudsabonnement optie 1 is exclusief storingsdienst: hierbij krijgt u ook geen storingsnummer.
Onderhoudsabonnement optie 2 is inclusief eerste uur arbeidsloon van een storing en u ontvangt het storingsnummer.

Storingen die niet onder Onderhoudsabonnement optie 2 vallen (en derhalve volledig in rekening gebracht zullen worden) zijn:

1. Storingen die zijn ontstaan doordat er geen juiste elektrische spanning is op het toestel.
2. Storingen aan installatiedelen die zijn veroorzaakt door blikseminslag of andere oorzaken van buitenaf.
3. Storingen door bevriezing van installatiedelen.
4. Storingen veroorzaakt door ondeskundig gebruik.
5. Storingen door verstopping, kalkafzetting en diffusie.
6. Het verhelpen van lekkages aan de airco-installatie.
7. Storingen door capaciteitsproblemen van een installatie die niet is geïnstalleerd door De Bruijn Installatiewerken B.V.
8. Storingen aan toestellen waarvan de betreffende onderdelen niet meer leverbaar zijn.
9. Storingen die zijn ontstaan door het niet tijdig bijvullen en ontluchten van de installatie.
10. Storingen die dusdanig van aard zijn dat het toestel als niet te repareren beschouwd moet worden.
11. Storingen veroorzaakt door lege batterijen van de hoofdbediening.
12. Het vervangen van een buitenvoeler van een weersafhankelijke regeling.
13. Storingen veroorzaakt door een onvolledige communicatie (bijv. internet).

2.4 Onderhoudscontract extra toestel
(Ventilatie MV en WTW-unit, zonneboiler en waterontharder) 


Hierbij komen wij uw installatie controleren, reinigen en afstellen.
Dit alleen in combinatie met onderhoud aan uw cv-ketel, warmtepomp of airconditioning.
Hierbij gelden de voorwaarden van uw cv-ketel, warmtepomp of airconditioning.